Конвенционална Против Пожарна Централа FS – 4000 / 6

Конвенционална Против Пожарна Централа – 6 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

Конвенционална Против Пожарна Централа FS – 4000 / 8

Конвенционална Против Пожарна Централа – 8 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

Конвенционална Против Пожарна Централа FS – 4000 /2

Конвенционална Против Пожарна Централа – 2 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

Конвенционална Против Пожарна Централа FS- 4000 / 4

Конвенционална Против Пожарна Централа – 4 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

Конвенционална Против Пожарна Централа FS-5200

Конвенционална Против Пожарна Централа – 8 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – Графички